Rätt & rådligt 2006-12

Försvara tryckfrihetsförordningen!

När journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou hade blivit dömda till fängelse för vad de låtit publicera bl.a. i Folket i Bild/Kulturfront om IB 1973/74, var det ganska svårt att övertyga tidningens och föreningens ledning om att försvara tryckfrihetsförordningen (TF), då Massmedieutredningen något år senare lade fram sitt förslag att skrota TF och ersätta den med en massmediegrundlag.

Särskilt minns jag en diskussion mellan en av mina kamrater i FiB-juristerna och FiB:s dåvarande ordförande som blev mycket hetsig. TF var väl inget att försvara, tyckte många på FiB då. Det hade ju visat sig i praktiken hur litet den hade kunnat skydda tidningens medarbetare.

Nu mer än 30 år senare är dessa båda kombattanter döda. Jag saknar dem och deras debattglöd idag, när en statlig utredning väcker frågan om att avskaffa TF!
Tryck- och yttrandefrihetsberedningen (TYB) inbjuder i sitt betänkande Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? (SOU 2006:96) till debatt. TYB presenterar tre utkast till alternativ till den nuvarande regleringen i TF och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Alla tre innebär att dessa båda grundlagar avskaffas.

Av INGEMAR FOLKE

I minimialternativet ersätts de med en kort paragraf som stoppas in i regeringsformen (RF) och som proklamerar principerna om etableringsfrihet, censurförbud, frihet att sprida yttranden och om rätt att lämna uppgifter för offentliggörande genom ”skrifter, tekniska upptagningar och elektroniska överföringar”
I mellanalternativet lägger man till ett.helt kapitel till RF med rubriken Yttrandefriheten i vissa medier. Här finns ett utförligare förbud mot censur, regler om meddelarfrihet och ensamansvar samt en föreskrift om juryprövning. I en massmedielag vid sidan av RF skall finnas regler om bl.a. vilka medier som omfattas, vilka gärningar som utgör yttrandefrihetsbrott. Denna i princip vanliga lag skall enligt förslaget stiftas genom tre fjärdedels majoritet i riksdagen eller i samma ordning som grundlag.

Det tredje alternativet innebär att man slår ihop TF och YGL till en enda grundlag med rubriken Yttrandefrihetsgrundlag. Här tänker man sig att regler som angår såväl tryckta skrifter som radioprogram, filmer, TV-spel, hemsidor m.m. skall samsas.

I skrivande stund har jag inte hunnit läsa allt i detta betänkande. Jag tycker att Folket i Bilds läsare bör ta del av det och att vi i tidningen skall skriva om vad vi kommer fram till. Vill man inte köpa betänkandet, kan man ladda ner det från www.sou.gov.se.

Min erfarenhet säger mig att man inte bör vänta sig något gott från en statlig utredning som föreslår att TF avskaffas. Alltsedan sin tillkomst 1949 har denna grundlag varit en nagel i ögat på makthavarna. Samtidigt som denna juvel bland våra lagar, den senaste i en rad tryckfrihetsförordningar varav den första kom 1766, hållit sitt skyddande paraply över yttrandefriheten på skolor och arbetsplatser, på militärförläggningar och har tvingat den svenska regeringen att begära undantag i EU.

Skälen för ändring nu ger också anledning till farhågor.

Dels vill man ha en "teknikoberoende" reglering av yttrandefriheten. Och detta när den viktigaste formen för yttrandefrihet har varit teknikberoende ända sedan Gutenbergs dagar!

Dels befarar man att vår unikt detaljerade grundlag om tryckfrihet kommer att vara till hinders i framtida förhandlingar inom EU.

Den som var med på 70-talet minns att ett av våra starkaste argument i försvaret av TF då var att en stark grundlag är ett stöd för regeringen när den utsätts för påtryckningar från främmande makt.

Alltså: låt oss läsa och lära och debattera här i FiB och i pressen i övrigt. Den som har möjlighet att ta del av Christer Hellmarks lilla häfte ”Rätten att kritisera överheten” bör friska upp sina kunskaper om tryckfrihetens historia.Ingemar Folke är adokat i Stockholm och skriver spalten Rätt & rådligt i Folket i Bild/Kulturfront