Svenska massmedier har rapporterat som om tyska myndigheter fattat beslut om åtgärder mot nynazismen. Hugo Lanz, advokat i Tyskland, ger en annan bild genom denna rapport ”i en tid då många kriser ger möjligheter för de härskande att inskränka sina undersåtars möjligheter till inflytande”.

Tyska ingrepp mot partier

Enligt grundlagen (artikel 21, stycket 2) skall partier få förbjudas endast genom ett domstolsförfarande inför författningsdomstolen. Ett antal partier har emellertid nu förbjudits av förbunds- och förbundsstatsmyndigheter med argumentet att dessa politiska partier inte är några partier eftersom de är för små!

Av RA Dr HUGO LANZ

De domstolar som fått överklaganden från dessa partier, drar saken i långbänk, varför ett verksamt rättsligt skydd mot myndigheternas åtgärder har saknats.

Enligt grundlagen (artikel 8, stycket 142) råder församlingsfrihet. Ett antal partier har emellertid av myndigheterna förbjudits att hålla partimöten. Detta med argumentet att motdemonstranter skulle kunna störa den allmänna ordningen.
Några domstolar, till exempel Bayerska förvaltningsdomstolen, har godkänt denna argumentation. Att detta betyder slutet på varje församlingsfrihet, ligger i öpppen dag.

Författningsdomstolen har beslutat (NJW 1993, 917) att osanna uppfattningar inte åtnjuter rättsligt skydd. Vilka uppfattningar som ”inte är sanna” får enligt författningsdomstolen visa sig framförallt genom domstolarnas rättskipning.

Vi vet att domstolar i nästan hela Europa under århundraden har hållit det för sant att det finns häxeri och trolldom. Om man skall följa författningsdomstolens mening var detta alltså sanningen. Uppfattningen att det inte finns häxeri och trolldom vore följaktligen felaktig och skulle sakna rättsskydd, vilket enligt författningsdomstolens beslut alltså vore på alla sätt rättsligt giltigt.

Partier som ställer upp i val kan i Tyskland utan kostnad presentera sig i radio och TV. Denna rätt strävar man nu efter att avskaffa, för att för evig tid säkerställa de stora partiernas herravälde.

En stor sydtysk tidning riktade för en tid sedan öppet en uppmaning till författningsdomstolen att besluta efter politiska överväganden och inte efter lagen. Författningsdomstolen följde den visserligen inte men någon storm av ovilja mot tidningens råd uppstod i varje fall inte.
Alltsedan 1950-talet har kriminaliteten i Tyskland stigit oavbrutet, särskilt den organiserade brottsligheten. Myndigheterna har uträttat lite mot denna utveckling.

Därför känner stora delar av befolkningen osäkerhet, kräver fler poliser, strängare lagar och en stark stat.

Tillsammantaget är detta en oroande utveckling, som emellertid ingen i massmedierna eller i det offentliga livet upprörs över. Rättsliga, politiska och ideologiska grundvalar har lagts för en stat i vilken endast det får äga rum som faller överheten på läppen. Utan tvivel finns liknande tendenser i ett flertal europeiska stater, vilket gör saken ännu mer oroande.


NJW = Neue Juristische Wochen­zeitung, officiös juridisk tidskrift. Finns bl a på Riksdagsbiblioteket. Som framgår finns i Tyskland möjlighet att förbjuda politiska organisationer. Så är ej fallet i Sverige, fast motioner om det har förekommit i riksdagen.

Hugo Lanz är advokat i München och juris doktor med en avhandling om nybabylonsk handelsrätt.

TfFR 2/1993