Ur remissvar om förslaget till massmedielag 1975 från Hovrätten över Skåne och Blekinge

Björn Kjellin om Massmedieutredningen 1975

Hovrätten över Skåne och Blekinge yttrade sig 1975 över Massmedieutredningens betänkande ”Massmediegrundlag”, med s k teknikoberoende reglering av yttranden i alla medier. Författaren var hovrättspresidenten Björn Kjellin, på 40-talet sekreterare i utredningen som skrev 1949 års tryckfrihetsförordning. Yttrandet var inte nådigt. I ett avsnitt karakteriseras grundtankarna med projektet genom bl a följande tillintetgörande omdömen:

”Hovrätten vill framhålla att det viktiga och för framtiden betydelsefulla inte är om man skall i den nya grundlagen ta med det ena eller andra mediet utan om man överhuvudtaget skall, såsom justitieministern har ansett självklart, ändra tryckfrihetsförordningens karaktär från att vara ett värn för en allmän medborgerlig rättighet, tryckfriheten, till att bli en lag om en viss typ av verksamheter, massmedier.

I och för sig kan det ju sägas vara tilltalande och följdriktigt att radio och television, som har blivit det medium genom vilket nyheter och åsiktsyttringar når de flesta människor, får en plats i den särskilda grundlag som skall värna om yttrandefriheten. Kan man därigenom vidga yttrandefriheten till att omfatta också detta medium och skapa ett permanent och effektivt skydd för yttrandefriheten vore mycket vunnet. Men det kan man inte.”

”I övrigt innehåller förslaget ingenting annat i fråga om medborgarens rättigheter i förhållande till radio och television än att han har rätt att inneha och använda radiomottagningsapparat om han betalar licensavgiften. Det måste ju sägas vara ett så magert underlag för den inledande deklarationen om yttrandefrihet att man inte undgår att beteckna den som lögnaktig.”

- red

TfFR 3-4/1982, 1-2/2003