Assange-fallet: JO svarar med ett icke svar
   
JO Cecilia Renfors har svarat på den anmälan av Åklagarmyndigheten som i april lämnades av den pensionerade domaren Brita Sundberg-Weitman. Egentligen var det dock ett omotiverat besked om att Justitieombudsmannen inte tänkte svara på de argument som framfördes i anmälan.

Brita Sundberg-Weitman hade bett JO Renfors att “pröva Åklagarmyndighetens passivitet [i Assange-fallet] enligt proportionalitetsprincipen” och som underlag hänvisat till gällande paragrafer i regeringsformen och Europakonventionen (se nedan).

Svaret från JO blev: "Du har anmält Åklagarmyndigheten. Din anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas."

Det var allt. Inte ett ord om proportionalitetsprincipen eller paragraferna i regeringsformen och Europakonventionen. 

“Eftersom beslutet helt saknar motivering är det öppet för spekulationer” menar Brita Sundberg-Weitman. “JO ska enligt lag särskilt vaka över just det grundlagsbud som jag hänförde mig till och som ska vara ett skydd mot maktmissbruk. Första meningen i handlingen Information om handläggningen hos JO lyder till yttermera visso: ‘JO:s granskning är inriktad på att grundlagens krav på saklighet och opartiskhet iakttas samt på att grundläggande fri- och rättigheter respekteras’.

“Det är minst sagt ironiskt att JO, som brukar klandra andra myndigheter för otydligt motiverade beslut, i detta fall inte har annat besked att ge än att ‘anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida’.”

Därmed tycks JO Renfors följa samma ansvarsskygga praxis som Åklagarmyndigheten har tillämpat genom att, utan någon rimlig förklaring, vägra intervjua Julian Assange i London så som ett flertal juridiska experter har förespråkat.


— Al Burke

 

Anmälan mot Åklagarmyndigheten

Till Riksdagens Ombudsmän
  
Sveriges — genom överåklagaren Marianne Ny — begäran om överlämnande av Julian Assange till Sverige behöver ingen presentation. Den är känd, kommenterad och kritiserad över hela världen.
   
Den 17 augusti 2012 avskrev JO Hans-Gunnar Axberger en anmälan av Helene Bergman och Anders Carlgren avseende att Julian Assanges mänskliga rättigheter kränkts av Marianne Ny. JO:s motivering var att ärendet var ”föremål för en pågående rättslig prövning”.
   
Numera pågår uppenbarligen inte vare sig någon rättslig prövning eller någon utredningsaktivitet överhuvudtaget. Åklagarmyndigheten anser att ”bollen ligger” hos brittiska myndigheter (se myndighetens hemsida).
   
Många har kritiserat åklagarmyndighetens passivitet, bland dem folkrättsprofessorn Ove Bring och den för sitt engagemang mot korruption internationellt välkända Eva Joly; passiviteten beror enligt dem på prestige, alternativt politiska påtryckningar från ”högre ort”.
  
Jag anhåller att JO nu prövar åklagarmyndighetens fleråriga passivitet enligt proportionalitetsprincipen, 1 kap 9 § regeringsformen och artikel 6 Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
  
  
Stockholm den 18 april 2014
  
Brita Sundberg-Weitman
  
  
Anmälarens syn på händelsen
Proportionalitetsprincipen, 1 kap 9 § regeringsformen
och artikel 6 Europakonventionen om mänskliga rättigheter
  

Övrig information
   
1 kap regeringsformen
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
  
Artikel 6, Europakonventionen för mänskliga rättigheter: Rätt till en rättvis rättegång
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.
     


   
Bakgrundsinformation om Assange-fallet:  http://www.nnn.se/nordic/assange/inledning.htm