Läkarna söker resning i det 28 år gamla Da Costafallet

1991 fråntogs allmänläkaren och obducenten sina respektive läkarlegitimationer. De ansågs av kammarrätten bundna till styckningen av den prostituerade Catrine da Costa. Nu söker de resning igen i Högsta Förvaltningsdomstolen i ett fall som ofta omnämns som det värsta justitiemordet någonsin i Sverige.

Läkarnas ombud anför bland annat att ”Förvaltningsdomstolarna har i detta ärende prövat skuldfrågan rörande brott på talan av Socialstyrelsen vilket alltså totalt strider mot grundlagen.”

Av PATRIK NYBERG

1988 hade tingsrätten friat läkarna men i domskälen fört in att läkarna styckat Catrine da Costa i närvaro av allmänläkarens 17 månader gamla dotter. Huvudvittne i rättegången var allmänläkarens före detta fru. Läkarna försökte överklaga domen men detta gick inte då domen formellt var friande. Istället bedömde kammarrätten 1991 att läkarna var bundna till styckningen.

Huvudvittne denna gång var en fotohandlarfru som genom guidning av polisen pekade ut allmänläkaren som varande den person som lämnat in en filmrulle på da Costa. Någon filmrulle på styckningen av da Costa har aldrig återfunnits utan det är ett ej verifierbart påstående från fotohandlarparet.

Ombudet påpekar angående förvaltningsdomstolens tidigare avslag att ”HFD brydde sig inte om, att de båda oförvitliga läkarna hänvisades fortsätta sin livstragedi, som redan pågått i mer än halva deras vuxna liv!”

Läkarna företräds av den förre hovrättslagmannen Lars-Erik Tillinger som är 93 år gammal. Han riktar en gliring angående Högsta Förvaltningsdomstolens förhoppning att hans ork som en gammal man ska tryta när de meddelade det senaste avslaget.

LÄS Lars-Erik Tillingers resningsansökan!

TfFR 121104