Utländsk gasledning på Sveriges kontinentalsockel godkänd av regeringen

Ur säkerhetspolitisk synvinkel må denna gasledning vara problematisk.Men från juridisk synpunkt var det ingen svår fråga. Inom vårt territorium bestämmer vi. Men utanför territoriet, på vår kontinentalsockel/i vår ekonomiska zon (mer än 12 nautiska mil utanför kustens baslinje) har vi en rätt som begränsas av bl.a. FN:s havsrättskonvention. Den ger alla stater rätt att lägga rörledningar eller elkablar på en kuststats kontinentalsockel inom den ekonomiska zonen. Kuststaten får dock ha synpunkter på ledningens sträckning.

Av PER BOSTRÖM

Regeringen har – som jag kan se det – handlagt ärendet korrekt. Handläggningen har tagit nästan två år – vilket är betydligt längre tid än andra tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - men rimligt i sammanhanget. Regeringen har meddelat villkor för att begränsa grumling vid gasledningens nedläggning. Dessa är stränga – även jämfört med vad som brukar meddelas i tillstånd enligt miljöbalken för arbeten nära land

Tillstånd till naturgasledningar eller elkablar på Sveriges kontinentalsockel är inget ovanligt. Sverige har elkablar i havet över till Finland, Polen (via Dansk kontinentalsockel utanför Bornholm), Tyskland och Danmark. Det finns sedan länge en gasledning i Öresund över till Danmark. Regeringen gav år 2005 tillstånd till Baltic Gas Interconnector (BGI), en gasledning från Tyskland, via Danmark till Sverige. Något bygge påbörjades dock inte. De långt framskridna planerna på en gasledning i havet från Norge till Sverige och vidare till Danmark, Skanled, har nyligen lagts på is i avvaktan på bättre ekonomiskt läge.

Tffr 091110

Hur ärendet handlagt av regeringen framgår av departementets PM som kan hämtas via länken
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/48/22/f396df8a.pdf