Afrikanska Unionen avvisar internationella brottsdomstolen


Åklagaren vid den internationella brottmålsdomstolen ICC väckte den 14 juli 2008 åtal mot Sudans president Bashir för brott mot mänskliga rättigheter i Darfur. Åtalet väckte stor uppståndelse runt om i världen och särskilt i Afrika. Det var första gången som ICC åtalade en sittande president och dessutom gällde det ett land som inte skrivit under ICC:s avtal (Romavtalet). Saken blev inte bättre av att ICC har gjort sig känt för att nästan bara åtala svarta afrikanska ledare och domstolens opartiskhet har ifrågasatts av många afrikaner.

Av LARS-GUNNAR LILJESTRAND

Åtalet kom mitt i en känslig fredsprocess som startats av de afrikanska staterna och som skulle ledas av Sydafrikas förre ledare Thabo Mbeki. Flera afrikanska ledare och andra internationella bedömare menade att fredsprocessen hotade att kollapsa i och med åtalet.

Det är väl känt att Darfur också är ett konfliktområde där västmakterna med främst USA kämpar för oljetillgångarna mot Kina och andra stater. I väst drivs sedan ett par år en intensiv kampanj att fördöma Sudan för övergrepp mot mänskliga rättigheter i Darfur.

På många håll i Afrika sågs därför åtalet mot president Bashir som ett led i USA:s kampanj.

Åtalet mot president Bashir kom till efter ett säkerhetsrådsbeslut på västs initiativ. Eftersom Sudan inte undertecknat ICC:s avtal krävdes ett sådant FN-beslut.

I ICC:s stadga finns en artikel som ger säkerhetsrådet möjlighet att skjuta upp ett åtal i ett år (artikel 16). Afrikanska Unionen vars medlemmar upprördes över åtalet hänvisade till den artikeln och skickade en formell begäran till FN:s säkerhetsråd att skjuta upp åtalet med hänsyn till den pågående fredsprocessen i Darfur.

Säkerhetsrådet befattade sig inte med AU:s begäran utan arkiverade skrivelsen utan något svar. En minst sagt uppseendeväckande behandling av en hel kontinents statschefer representerande över 50 stater.

Som en följd av detta beslutade Afrikanska Unionen att avbryta samarbetet med ICC. Uttalandet återges nedan (icke-auktoriserad översättning av Lars Gunnar Liljestrand).


PRESS RELEASE

BESLUT VID MÖTET MED DE AFRIKANSKA UNDERTECKNARNA AV ROMAVTALET FÖR DEN INTERNATIONELLA BROTTSDOMSTOLEN (ICC)

Addis Ababa, 14 juli 2009 – Afrikanska Unionens kommission (AUC) har fått kännedom om uttalanden av några internationella frivilligorganisationer som följd av beslutet av den Afrikanska Unionens församling av statscheferna vid mötet för afrikanska stater som undertecknat Romavtalet om den internationella brottsdomstolen (ICC) och vill uttala att:

1.I överensstämmelse med 18 artikeln i stadgan för Unionens församling tas beslut i enhällighet eller om detta inte är möjligt med två tredjedels majoritet.

2. Beslutet vid församlingens möte togs enhälligt efter övervägande av verkställande rådet då ett antal tillägg gjordes till förslaget. Vid beslutet i församlingen antogs förslaget med konsensus så när som på en röst som reserverade sig.

3. Förslagets innehåll tillkom på basis av rekommendationer från mötet som de afrikanska stater vilka undertecknat Romavtalet höll den 9 juni 2009 och på rekommendationerna av verkställande rådet som vägleddes av den kommitté med sex deltagare som sattes upp av rådet i Sirte i Libyen med uppgift att lösa några återstående frågor. Beslutet avspeglar den konsekventa hållning som AU intar att bekämpa brott och understödja demokrati, upprätthålla lag och gott statligt ledarskap på kontinenten som slås fast i Unionens stadga. Förslaget understryker behovet att stärka den afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter och folkens rättigheter för att bekämpa allvarliga brott som har internationell betydelse på ett sätt som kompletterar den nationella rättsskipningen.
4. Beslutet av AU:s församling att inte samarbeta med ICC som utfärdat en arresteringsorder för Sudans president Omar El Bashir är en logisk konsekvens av AU:s uttalade ståndpunkt vad gäller sättet på vilket åtalet mot president Bashir har tillkommit, ICC-åklagarens publikfriande uppträdande, FN:s säkerhetsråds vägran att ta upp Afrikanska Unionens och andra viktiga internationella gruppers begäran om uppskjutande av åtalet mot president Bashir i enlighet med vad som sägs i artikel 16 i ICCs Romavtal.
5. Beslutet visar i bjärt belysning att situationen i Darfur är alldeles för allvarlig och komplex för att kunna lösas utan en avvägd hållning till rättvisa och fred som ingendera kan uppnås på bekostnad av den andra.
6. Vidare togs beslutet efter noggrann utvärdering av situationen i Darfur där medlemstaterna förband sig att finna en långsiktig och hållbar lösning på problemen i Darfur med målet att återställa fred, säkerhet och stabilitet i Sudan och i hela regionen och förhindra ytterligare fördrivningar och dödande i landet.
Slutligen önskar AU:s kommission understryka att beslutet om ICC togs i överensstämmelse med stadgan för församlingen och det verkställande rådet och att beslutet inte var och inte kunde vara dikterat av någon enskild medlemsstat mot alla de övriga vilket antytts i en del pressuttalanden.
7. AU-beslutet skall ses som en mycket tydlig deklaration av det högsta beslutsorganet inom AU och ett balanserat uttryck för viljan att stödja både fred och rättvisa i Darfur och i Sudan som helhet. Det vilar nu tungt på FN:s säkerhetsråd att allvarligt överväga AU:s begäran att skjuta upp den process som ICC startat i överensstämmelse med artikel 16 i Romavtalet.

http://209.85.229.132/u/UAAU?q=cache:7Rl2d62mFAsJ:www.africa-union.org/root/au/Conferences/2009/july/Press%2520Release%2520-%2520ICC.doc+icc&cd=1&hl=sv&ct=clnk&ie=UTF-8

http://www.africa-union.org/

 

091107