Delförslag om tryckfriheten

Yttrandefrihetskommittén, som den numera kallar sig, tidigare tryck- och yttrandefrihetsberedningenn, har i ett delbetänkande (SOU 2009:14) bl.a. föreslagit en betydande förstärkning av skyddet för den som lämnar meddelande till medierna. Utredningen föreslår att det i TF och YGL förs in generella bestämmelser som uttryckligen förbjuder det allmänna, dvs. såväl statliga som kommunala myndigheter och där verksamma chefer, att ”ingripa mot någon för att han eller hon i” ett grundlagsskyddat medium ”har brukat sin” yttrandefrihet ”eller medverkat till ett sådant bruk”. Till detta s.k. repressalieförbud föreslår man också en straffbestämmelse för överträdelse av förbudet.
Det centrala ordet här är ”ingripa”. ”Avsikten är att ’ingripa mot’ ska inrymma alla negativa åtgärder, t.ex. disciplinpåföljd, avsked, uppsägning, fråntagande av arbetsuppgifter, utebliven löneförhöjning osv. Även t.ex. ”utfrysning” på arbetsplatsen skulle omfattas, fastän det självfallet blir svårt att bevisa att det i ett sådant fall är fråga om ett ingripande för utnyttjande av tryck- eller yttrandefriheten.”
Utredningen visar genom förslagen i detta delbetänkande att TF (och YGL) är lagverk som inte bara låter sig anpassas till den tekniska utvecklingen utan också kan ges behövlig förstärkning. En annan sak är att en så heltäckande beskrivning av repressalieförbudet torde öka skillnaden mellan Sverige och de andra EU-medlemmarnas yttrandefrihetsreglering. Det borde rimligen – om förslaget går igenom – bli fler tillfällen då svenska delegater ska sträcka upp handen och säga nej till förslag till direktiv och andra rättsakter. >>>>>