Ramsey Clark om dödsdomen mot Saddam

Ramsey Clark, f d justitieminister i USA, uttalade sig efter beslutet i det ockuperade Irak att avrättningen av Saddam skulle verkställas. Ramsey Clark, som var en av många försvarsadvokater för den förre presidenten i Irak, sade bl a:
— Saddam Hussein ska nu summariskt avrättas efter tortyr och grym och förnedrande bestraffning, allt stridande mot både amerikansk lag och folkrätt.
— Den internationella rättsliga opinionen har konstaterat att Iraks Specialtribunal utsätts för politiska påtryckningar och saknar oberoende och opartiskhet. Den har inte tillgodosett rättssäkerheten och processen har inte varit rättvis. Om avrättningarna verkställs nu, mitt under pågående våldsutövning, kan man vänta sig att det ger en långvarig ökning av våldet och skördar fler amerikanska och irakiska offer.
—Saddam Hussein och hans medåtalade hålls frihetsberövade av USA:s militär i Irak. De överlämnas till Irak endast på order eller med godkännande av president Bush. Hans beslut får långvariga konsekvenser för fred och stabilitet i Irak och för rättssäkerheten som ett medel för fred.
(Radio Havana Cuba, Washington)
EG