I de nordiska länderna skulle Fristaten Bayerns finansministerium inte vinna mer framgång än i Sverige vid eventuella försök att på upphovsrättslig grund skydda allmänheten mot att få läsa Mein Kampf

Fel om Mein Kampf-dom i tysk press

Internetförsäljning av Adolf Hitlers Mein Kampf har åter väckt diskussion kring Fri-staten Bayerns finansministeriums strävan att motverka spridning av detta usla alster. Süddeutsche Zeitung hade i nr 183 av den 11 augusti 1999 s 1 rubriken ”Maktlös mot Mein Kampf, försäljning av boken över internet kan inte stoppas.” Börsenblatt 71/7 september 1999 s 5 har under titeln ”Hitlers Mein Kampf i Online-bokhandel” en omfattande artikel ”om rättsläget” och i FOCUS 48/1999 konstaterar Dieter Römer (s 314f) i anledning av möjligheterna att över internet beställa Mein Kampf från välkända bokhandlare i USA att ”rättsläget är komplicerat”.

Av GUNNAR W G KARNELL

Att gå över en beställning från en välrenommerad bokhandel förefaller för övrigt att vara att gå över ån efter vatten. En enkel sökning på internet förde mig direkt till en förläggare som annonserade inbundna exemplar, 782 s, för 19,95 USA-dollar, på tyska språket under rubriken ”Western Philosophy and Ideology”(!)

Om rättsläget är att tillägga att den information som förekommit i tysk press inte gjort rättvisa åt den prövning av Bayerns anspråk på undertryckande av Mein Kampf som skett i Sveriges högsta domstol med dess dom den 21 december 1998 (mål B 4367-97; en tyskspråkig bakgrundsredovisning samt högsta domstolens dom förekommer i tidskriften Gewerb-licher Rechtsschutz und Urheberrecht, häfte 7/1999, ss 625-627). När det i SZ-artikeln den 11 augusti 1999 sägs att det bayerska finansministeriet skulle ha ”ingripit framgångsrikt i Sverige med hjälp av utrikesdepartementet”, så är detta helt enkelt inte sant, om man ser till annat än effekter under den tid som det tog för det aktuella brottmålets väg genom rättsinstanserna, intill dess Bayern med nämnda högsta domstolsdom led ett totalt nederlag. Bayerns talan om ansvar för upphovsrättsintrång ogillades liksom dess yrkande om förstörelse av exemplar som beslagtagits och om vitesförbud mot fortsatt utgivning. Tidigare instansers beslagsbeslut upphävdes.

Processen hade redan i ett tidigt skede väckt betydande uppmärksamhet såväl internationellt (artiklar t ex i Daily Telegraph 22.12.1994 och Copyright World 47/1995 s 12) som i Tyskland (se artiklar i Der Spiegel 5/1995 s 165f och Neues Deutschland 24.2.1995 2 14). Här skall endast helt kort erinras om att Bayern hade angivit en svensk förläggare till åtal för intrång i den upphovsrätt till Mein Kampf som Bayern uppgivit sig ha förvärvat med avseende ej endast på Tyskland utan med giltighet för utlandet på grundval av lagen 5 mars 1946 om befrielse från nationalsocialism och militarism och förordningar 1948 och 1950, samt en anslutande överlåtelsehandling 1965.

Den svenska högsta domstolen konstaterade att det rörde sig om en konfiskation i Tyskland av upphovsrätten, att frågan om giltigheten därav skulle bedömas enligt svensk rätt och att förvärvet därvid inte kunde anses vara förenligt med svensk upphovsrättslagstiftning.

Enligt svensk lag övergick rätten vid Hitlers död till hans arvs- eller testamentstagare. Vem som nu vore rättsinnehavare hade inte klargjorts i målet, men det var i vart fall inte visat att Bayern hade gjort något giltigt förvärv, vare sig på allmänna grunder eller efter någon överlåtelse av förlagsrätt beträffande upphovsrätten i Sverige till Mein Kampf.

Att förläggaren det oaktat kom att fällas för upphovsrättsintrång, vilar på rättsliga överväganden kring ett allmänt åtal enligt svensk rätt utan varje samband med Fri-staten Bayerns försök att göra en sin rätt gällande.
Det kan förutses att i vart fall i nordiska länder, med deras i allt väsentligt överensstämmande lagstiftning i hithörande sammanhang, Bayern inte skulle vinna mer framgång än i Sverige i eventuella försök att på upphovsrättslig grund sträcka en skyddande hand över en förväntat godtrogen och okritisk utländsk allmänhet.


Professor emeritus jur dr Gunnar W G Karnell, som varit bl a mångårig ordförande i Svenska upphovsrättsföreningen, är verksam med immaterialrätt vid Max-Planck-Instituet i München. Artikeln var med rubriken ”Mein Kampf i Sverige – ett tillrättaläggande” i tysk språkform tillställd den stora liberala dagstidningen Süddeutsche Zeitung. – red.

TfFR nr 1/2001